แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1 - 6