เตือน! แรงงานไทยหรือผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศสิงคโปร์พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด