ประชาสัมพันธ์กำหนดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการชี้แจงแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าวและต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม )