ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพำนักเกินกำหนดระยะเวลาในประเทศบรูไนดารุสซาลาม