ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสระบุรีใสสะอาด 2566"