ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 17
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บริษัทจัดหางาน สตาร์ เลเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอดักเซีย (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ภิดาพัฒน์ จำกัด]
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระบุรี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้นายจ้างนำเข้าเเรงงานเดินทางมาทำงานในใต้หวัน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
 1 2 3 >  Last ›