รายการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย New
การเดินทางไป เก็บผลไม้ป่าใในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 และแนวทางการรับแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2020
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา (ล่าม)
ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E-Service
ช่องทางการรับสมัครโครงการจ้างเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน)ฯ โครงการจ้างเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 **ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2563 (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Havan Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
 1 2 3 >  Last ›