กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา (ครั้งที่ 5) RSS

 

เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตู