tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email

 
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   คำขอมีบัตรแสดงตนผ่านเข้า - ออก บริเวณกระทรวงแรงงาน
   ใบลาอุปสมบท
   แบบใบขอยกเลิกวันลา
   แบบการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการกรมการจัดหางาน (กรณีเสียชีวิต,น้ำท่วม)
   ใบขออนุญาตใช้รถยนต์กรมการจัดหางาน
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบใบลาพักผ่อน
   แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (โครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคาร ธอส.
   แบบคำขอกู้เงินโครงการกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการจัดหางาน (ธนาคารกรุงไทย เฉพาะส่วนกลาง)