tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email

โครงสร้างหน่วยงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


2. กลุ่มงานคลัง

- ฝ่ายงบประมาณ

- ฝ่ายบัญชี

- ฝ่ายการเงิน


3. กลุ่มงานพัสดุ

- ฝ่ายจัดหา

- ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มงาน)


4. กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

- ฝ่ายช่วยอำนวยการ

- ฝ่ายประสานราชการ


5. กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต


6. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

- ฝ่ายบริหารทั่วไป (กลุ่มงาน)