tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email

อำนาจหน้าที่

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประสานราชการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม

5. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย