tel โทรศัพท์ : ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2 email

ภารกิจของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- บริหารงานเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

- งานบริการรับ-ส่งไปรษณีย์

- งานบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม รวมทั้งจัดทำเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่วนของสำนักอธิบดี และสำนักผู้ตรวจราชการกรม (เฉพาะการควบคุมจัดทำสถิติวันลา)

- งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการเกษียณอายุ

- งานบริการห้องประชุม ดูแลและควบคุมการใช้ห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น๑๐ และห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

- งานประสานราชการหน่่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

- งานประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่่วยงานภายนอก และภาคเอกชน เกี่ยวกับข้อสั่งการ ข้อราชการ และแจ้ง เวียนหนังสือราชการ

- งานประสานเกี่ยวกับงานพิธี กิจกรรมพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดกิจกรรมพิเศษ

- งานในฐานะเลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการและผุ้บริหารระดับสูงของกรม

- งานการประชุมผู้บริหารกรม

- งานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงานเลขานุการกรมติดตามการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

- การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วย งานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

- งานประสานและรายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์

- ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลากรของกรมการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้

- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางาน และบริหารงานสวัสดิการของกรมการจัดหางานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการจัดสวัดิการและคุณภาพชีวิตกับบุคลกรของกรมการจัดหางาน

- ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็น เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของกรมการจัดหางานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพสูงสุด

- เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางานเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

- การดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน

- ให้คำแนะนำควบคุมติดตามด้านการข่าวและสื่อมวลชน

- ประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วงงานที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์แถลงข่าวและชี้แจงข่าว

- งานให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานคลัง

- การบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี

- ติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ เก็บรักษาเงินและการนำเงินคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- ปฏิบัติงานอื่น ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานพัสดุ

- การบริหารงานด้านพัสดุของกรมการจัดหางาน

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค เฉพาะกรณ์ จัดหาพัสดุจากส่วนกลาง เช่น เช่ารถยนต์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement System : e-GP) จากเงินใน งบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS และเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว เงิน กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เงินสินบนรางวัล เงินฝากช่วยเหลือต่างประเทศ) โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐

- กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาและหลักประกันสัญญา กำกับดูแลการควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ

- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- ควบคุมกำกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- การดำนินการเกี่ยวกับการลงโทษผุ้ทิ้งงาน

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย