ภารกิจของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- บริหารงานเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

- งานบริการรับ-ส่งไปรษณีย์

- งานบุคคลของสำนักงานเลขานุการกรม รวมทั้งจัดทำเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ส่วนของสำนักอธิบดี และสำนักผู้ตรวจราชการกรม (เฉพาะการควบคุมจัดทำสถิติวันลา)

- งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการเกษียณอายุ

- งานบริการห้องประชุม ดูแลและควบคุมการใช้ห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น๑๐ ห้องประชุมตรีเทพ ๑ ชั้น ๑๒ และห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

- การจัดทำรายงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรม

- การจัดทำรายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- การจัดทำรายงานตามแผนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเลขานุการกรม

- งานประสานราชการของหน่่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

- งานประสานเกี่ยวกับงานพิธี กิจกรรมพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดกิจกรรมพิเศษ

- งานในฐานะเลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการและผุู้บริหารระดับสูงของกรม

- งานการประชุมผู้บริหารของกรม

- การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

- งานประสานและรายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์

- ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลากรของกรมการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้

- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางาน และบริหารงานสวัสดิการของกรมการจัดหางานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการจัดสวัดิการและคุณภาพชีวิตกับบุคลากรของกรมการจัดหางาน

- ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็น เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของกรมการจัดหางานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

- เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางานเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมการจัดหางาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

- การดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน

- ให้คำแนะนำควบคุมติดตามด้านการข่าวและสื่อมวลชน

- ดูแลเกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- ประสานงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์แถลงข่าวและชี้แจงข่าว

- งานให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔

- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานคลัง

- การบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี

- ติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานพัสดุ

- กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุของกรมการจัดหางาน

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค เฉพาะกรณีจัดหาพัสดุจากส่วนกลาง เช่น เช่ารถยนต์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement System : e-GP) จากเงินในงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS และเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เงินสินบนรางวัล เงินฝากช่วยเหลือต่างประเทศ) โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐

- กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาและหลักประกันสัญญา

- กำกับ ดูแล การควบคุมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ

- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- ควบคุมกำกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- การดำนินการเกี่ยวกับการลงโทษผุ้ทิ้งงาน

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย