จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ การตัดต่อคลิปวีดีโออย่างมืออาชีพ

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ การตัดต่อคลิปวีดีโออย่างมืออาชีพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีให้คิดค้น สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ให้สามารถผลิตสื่อการนำเสนอด้วยรูปแบบ การตัดต่อคลิปวีดีโอ ให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนะศักดิ์ บุญแต้ม ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี