กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มวาสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา


กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง