ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน


ความหมายของการรับงานไปทำที่บ้าน             

             งานที่รับไปทำที่บ้าน  หมายความว่า งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้าง

            ผู้รับงานไปทำที่บ้าน หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้ว่าจ้างงานเพื่อรับทำงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้าน และจดทะเบียนตามระเบียบนี้


            ผู้จ้างงาน หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ทำงานที่รับไปทำที่บ้าน ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระทำในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตามทะเบียน หมายความว่า ทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน


 ลักษณะและประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน

            ลักษณะและประเภทของการรับงานไปทำที่บ้านเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต  มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ทำเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร

            ประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้น เพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น


 ค่าตอบแทนการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

            ส่วนใหญ่นับเป็นรายได้เสริมของครอบครัวรายได้จะขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้รับงานกับผู้ว่าจ้าง ปัจจุบันการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน กว้างขวาง และครอบคลุมทุกจังหวัด กรมการจัดหางานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และง่ายต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยให้จัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนมีหน้าที่ดังนี้

   1. จดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ
   2. ให้คำปรึกษาและแนะนำต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
   4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน
   6. ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

          การจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านประการหนึ่ง  ในการเสริมสร้างผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในการจดทะเบียนนี้ นายทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านแห่งท้องที่เป็นผู้รับจดระเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

          กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล

   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

          กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นกลุ่มบุคคล

   1. มีสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 (ก) และ (ข) ไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้เลือกสมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้นำกลุ่ม
   2. สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น
   3. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง


เอกสารการยื่นขอจดทะเบียน

          กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล
   1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.1)
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
   3. แผนที่แสดงที่อยู่และแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับงานไปทำที่บ้าน
   4. เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้าน

        กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล

   1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.2)
   2. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
   4. แผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับงานไปทำที่บ้าน
   5. เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้าน


การยื่นจดทะเบียน 

            ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปทำที่บ้านตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3650 7202-3