แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ปี 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำแผนฯ
  • ปี 2564
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำแผนฯ
  • ปี 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำแผนฯ
  • ปี 2562
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ปี 2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561