ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ

คนพิการ


ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ

การให้บริการจัดหางานคนพิการ

ตลาดงานคนพิการ

ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ

นายจ้าง/สถานประกอบการได้อะไรจากการจ้างคนพิการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

แนวปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ผู้สูงอายุ


การส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ

ระบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม