งานตรวจและคุ้มครองแรงงาน

ทำอย่างไรไม่ถูกหลอกจากการหางาานทำ


การร้องทุกข์ขอความช่วยหลือ


หลักฐานที่ใช้ประกอบการร้องทุกข์


ลักษณะของการหลอกลวง


ความผิดของผู้หลอกลวงคนหางาน


ข้อปฎิบัติของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน หรือ ฝึกงานต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528


ผลดีของการไปทำงานอย่างถูกต้อง และผลเสียของการลักลอบไปทำงาน


เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ


การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ
พบเห็น การหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

โปรดแจ้ง เบาะแส ที่........

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 0 3650 7201-3

หรือ กองตรวจและตุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 4792 และ 0 2245 6763

หรือสายด่วน 1694


ผู้แจ้ง จะได้รับเงินสินบนเมื่อดำเนินคดีถึงที่สุด