งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว


การขออนุญาตทำงาน "คนต่างด้าวระดับฝีมือ/ชำนาญการ"


หลักเกณฑ์การพิจารณา


ระยะเวลาในการอนุญาต


การต่ออายุใบอนุญาต


อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ


หน้าที่ของนายจ้างและคนต่างด้าว


ลักษณะความผิดและโทษ


อัตราค่าธรรมเนียม


สิทธิการอุทธรณ์


ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)


ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวภาษาเมียนมา


ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวภาษาลาว


ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวภาษากัมพูชา


การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)


การแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน


รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ


..... .....