ข้อมูลงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

                                                      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดกางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดกางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนเมษายน 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2562

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนเมษายน 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2561

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนธันวาคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนเมษายน 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมีนาคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2560

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนธันวาคม 2559

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 รายงานงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2559