กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

 

กรมการจัดหางานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

    • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา (ส่วนกลาง)
    • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ส่วนกลาง)
    • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
    • ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

    • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดการงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-6896 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30 . ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมืองตนเองให้ครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม