รมว.เฮ้ง ชวนคนไปทำงานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน Smart TOEA

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แนะนำคนไปทำงานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุน ฯ ก่อนเดินทาง หากประสบเหตุไม่คาดคิดระหว่างอยู่ในต่างประเทศ มีกองทุนช่วยดูแล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานอยากให้คนไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเห็นถึงความสำคัญของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพราะหากเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ คนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง คนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง และคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

ผมรู้สึกห่วงใยทุกครั้งที่ทราบว่าคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ประสบอันตราย หากประเทศนั้นมีทูตแรงงานประจำอยู่ ผมจะกำชับเสมอให้ดูแลช่วยเหลือคนไทยอย่างสุดความสามารถ ในส่วนกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ อยากให้คนไทยให้ความสำคัญและสมัครเป็นสมาชิก เพราะมีค่าสมัครเพียง 300, 400 และ 500 บาท ตามแต่ประเทศที่เดินทางไปทำงาน กรณีประเทศตุรกี ถือเป็นการประสบภัยธรรมชาติ และเสียชีวิตในต่างประเทศ หากเป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับการสงเคราะห์ 40,000 บาท” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศและประสงค์สมัครสมาชิกกองทุนฯสามารถสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ชำระเงินผ่าน Mobile Banking หรือผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Application "Smart TOEA " ทางโทรศัพท์มือถือของสมาชิกกองทุนฯ หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานกองทุนและงานสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับสิทธิประโยชน์ 9 กรณี ที่ได้รับจากกองทุนฯ มีดังนี้

1.กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นให้สมาชิกได้เดินทางกลับประเทศไทยตามที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นโดยให้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

2.กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

3.กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท

4.กรณีประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์คนละ 15,000 บาท ทุพพลภาพ สงเคราะห์คนละ 30,000 บาท

5.ประสบปัญหาในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

6.ถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม กรณีทำงานไม่ถึงหกเดือน สงเคราะห์คนละ 25,000 บาท ทำงานมากกว่าหกเดือน สงเคราะห์ 15,000 บาท

7.กรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท

8.กรณีเสียชีวิตก่อนเดินทางหรือขณะกลับมาพักที่ประเทศไทย สงเคราะห์จำนวน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์จำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

9.สมาชิกกองทุนถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาในต่างประเทศ หรือเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงาน ให้จ่ายเป็นค่าทนายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและต้องการสมัครสมาชิกกองทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 6710 -11