สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้แจ้งนายทะเบียนทุกครั้ง เมื่อมีการจ้างหรือเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว