ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราว

 

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เน้นย้ำถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าไปประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราว ดังนี้


ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องว่าหน่วยงานใดของมาเลเซียเป็นผู้จัดห้วงเวลาการจัดงาน ผู้ประสานงานของฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซีย ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่แสดงสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางเข้าไปทำงานหรือประกอบการใดๆ ที่ประเทศมาเลเซีย จะต้องได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) เพื่อไปขอ Single Entry Visa ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียหรือกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำประเทศไทย หากเดินทางเข้าไปโดยไม่มี Calling Visa แสดงว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงาน และจะกลายเป็นผู้เดินทางที่ไปทำงานโดยผิดกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบการชั่วคราว มีขั้นตอน ดังนี้

    • ผู้ประสานงานหรือผู้จัดงานฝ่ายมาเลเซียจะต้องมีหนังสือเชิญ/แจ้งผู้ประสานงาน หรือผู้ประกอบการฝ่ายไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว
    • ฝ่ายไทยจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและรายการสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะต้องดำเนินการขออนุมัติ Calling Visa จากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
    • เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้ประกอบการฝ่ายไทยเตรียมเอกสารและหลักฐานพร้อมค่าใช้จ่ายนำไปยื่นให้กับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียหรือสถานกงสุลใหญ่ของมาเลเซียประจำประเทศไทยเพื่อออกวีซ่าประเภทชั่วคราว

เมื่อเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้ว จะต้องนำหนังสือเดินทางไปแสดงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอสติ๊กเกอร์ประเภทประกอบการชั่วคราว


กรมการจัดหางาน จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในมาเลเซียทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีข้อห้ามจากภาครัฐ แต่ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและขอใบอนุญาตประกอบการชั่วคราวให้ถูกต้องก่อนที่จะเดินทางไปทำงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการ


ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ 7 มิถุนายน 2560