การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
​ข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์ OSSC และตัวอย่างเอกสารประกอบการขอรับเอกสาร CI ตามที่ฝ่ายเมียนมาแจ้งให้ทราบ
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›