กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจง 40 งานห้าม แรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติห้ามทำโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง โดยไม่มีข้อยกเว้น