​การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)

 


นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน (โควตา) ก่อน

ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่

* หมายเหตุ** กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย


เอกสารประกอบการยื่นขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีเป็นนิติบุคคล

เอกสารอื่นๆ

  • สำเนาหนังสือจัดตั้งโรงงาน (รง.4)
  • ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายชื่ออยู่
  • โฉนดที่ดิน
  • สัญญาเช่า
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ใบจดทะเบียนฟาร์ม
  • หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ยินยอม
  • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ