ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ไม่มีเอกสารแสดงตน