ครม.มีมติขยายระยะเวลา ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ได้ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวีนที่ 13 กันยายน 2564