กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

                                                


กรมการจัดหางานมีการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดยให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้มีการรวมกลุ่มกัน  มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งลักษณะของการรับงานไปทำที่บ้านจะเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำ  ที่บ้านเพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงกับผู้จ้างงานในบ้านของตนเอง หรือสถานที่มิใช่สถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงาน โดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะต้องได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ซึ่งลักษณะของงานที่รับไปทำที่บ้านจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการให้งานของผู้จ้างงานจะเป็นการตัดขั้นตอน บางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้น จากกระบวนการผลิตในสถานประกอบกิจการไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด


 คุณสมบัติผู้กู้

กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล

  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
  • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่าห้าพันบาท

กรณีผู้กู้รายบุคคลจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ
  • เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท หรือ
  • เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่ระดับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน


 เงื่อนไขการค้ำประกัน 

กรณีผู้กู้เป็นบุคคล

  • วงเงินกู้ไม่เกินสองหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันหนึ่งคน
  • วงเงินกู้เกินกว่าสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันสองคน

กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล

  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
  • มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
  • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
  • กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคลต้องมีผู้กู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้กู้ร่วมกัน


 เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสแล้วแต่กรณี หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล)
  • โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
  •  แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  • หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)


 วงเงินให้กู้ยืมและระยะเวลาการชำระหนี้

  • บุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000 บาท วงเงินชำระคืน  1 – 50,000 บาท  ระยะเวลาชำระคืน 2  ปี
  • กลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000 บาท วงเงินชำระคืน และระยะเวลาการขำระคืน ดังนี้ 
   • 1 – 50,000 บาท  ระยะเวลาชำระคืน 2  ปี
   • 50,001 -100,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 4  ปี
   • 100,001 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 5  ปี

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 4 เดือน


 วิธีการกู้เงิน

วิธีการกู้เงิน  ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน / หัวหน้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยื่นคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านตามแบบที่กำหนด

  • ส่วนกลาง ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  ในพื้นที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
  • ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม


แบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้เงิ