กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

วิดีทัศน์ "กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านการ้อง" ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จัดทำวีดีทัศน์/ สื่อการเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานและเทคนิคที่ทำให้ประสบความสำเร็จของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน