ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565


ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65