ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) RSS

 

วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีงานทำ มีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ได้เรียนรู้ สภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการมีแรงงานตรงตามความรู้ ความสามารถ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยได้เข้าประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง  ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 1,639 คน ทั้งนี้จะได้มีการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลำดับต่อไป