การประเมิณตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

ITA 2023 “เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 :โครงสร้าง
O2 :ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 :อำนาจหน้าที่
O4 :แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน         
O5 :ข้อมูลการติดต่อ
O6 :กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 :ข่าวประชาสัมพันธ์               


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 :Q&A
O9 :Social Network                           
010 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11 :แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 :รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 :รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

O14 :คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                      


การให้บริการ    

O15 :คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 :ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                
O18 :E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 :ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                              
O21 :สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 :นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 :การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 :หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 :รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                                


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 :แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                
O28 :ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 :ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

030 :การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

O31 :ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่   
O32 :
การสร้างวัฒนธรรม No GIFT Policy
 033 :รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O34 :การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 :การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  


แผนป้องกันการทุจริต

O36 :แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                              
O37 :รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 :รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O39 :ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 :การขับเคลื่อนจริยธรรม
 041 :การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 :มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 :การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่งยงาน