ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงแรงงาน และการเสนอชื่อ(ดาวนฺ์โหลดเอกสารที่เมนูดาวน์โหลด หัวข้อสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่)
จต.2 - อ65 /000040 กรรมกร (ชาย 15 คน) (ไต้หวัน)
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมนคอเนอร์ จำกัด]
ขอแจ้งเวียนประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ชะลอการจัดสอบคัดเลือกพนักานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ