วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
30-09-2016 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
30-09-2016 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
30-09-2016 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
30-09-2016 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
30-09-2016 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
30-09-2016 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ