วิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวทางด้านการประกอบอาชีพ” โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต  เกิดแรงจูงใจในการปรับตัวกลับตนเป็นพลเมืองดี และสามารถปรับตนเข้ากับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 165 คน