กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ RSS

 

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร "การทำขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมช่อผกากรอง และขนมเปี๊ยะบัวหิมะ"  ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน