ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว RSS

 

     วันนี้ (1 มิ.ย.64) นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตรวจพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานความมั่นคง), กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ บริเวณสถานที่เสี่ยง กรณีเรื่องร้องเรียนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก่อสร้าง บริเวณชุมชนวัดเพชรสมุทรฯ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนเกรงว่า จะเกิดการแพร่เชื้อโควิด 19

     ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริเวณชุมชนวัดเพชรสมุทรฯ และจากการตรวจสอบบริเวณวัดฯ ดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ทำงานก่อสร้างให้กับทางวัดเพชรสมุทรฯ จำนวน 10 คน (ชาย 6 คน หญิง 4 คน) ซึ่งมีสถานที่พักอยู่ในวัดเพชรสมุทรฯ และอาศัยอยู่ในวัดมาก่อน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และมีที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้กำชับผู้ดูแลแรงงานต่างด้าวห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มาจากต่างพื้นที่ให้เข้ามาทำงานภายในวัดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด