กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบางนกแขวก หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน