วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมแก่ครูแนะแนว
ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ระหว่างกรมการจัดหางาน กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

‹ First  < 10 11 12 13 14 >