การอบรม และบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ด้วย 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 3 ม. จำนวน
นายจ้างไต้หวันพอใจ ฝีมือคนงานไทย หลังทดสอบแล้วแจ้งรับเพิ่ม จาก 30 คนเป็น 150 คน มีกำหนดเดินทางเมษายน และพฤษภาคม นี้
 อธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยรองอธิบดี และผู้บริหารของกรมการจัดหางาน มอบนโยบายและทิศทางการบริหารราชการของกรมฯ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คน
มอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560-2564 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ โดยได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดงาน “จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ต

‹ First  < 11 12 13 14 >