tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th

ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม

จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 


ประวัติ เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2504

สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมการจัดหางาน

ที่อยู่ 219/284 ม.ราณี 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สถานที่ทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 186 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000


ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (การบัญชี)

ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)


ประวัติการทำงาน

ปี 2528 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 2 กรมการจัดหางาน

ปี 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 3 กรมการจัดหางาน

ปี 2534 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 4 กรมการจัดหางาน

ปี 2541 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 กรมการจัดหางาน

ปี 2542 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 6 กรมการจัดหางาน

ปี 2546 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 6ว กรมการจัดหางาน

ปี 2546 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 7ว กรมการจัดหางาน

ปี 2551 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมการจัดหางาน

ปี 2560 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน

ปี 2562 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม