tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานระงับเดินทาง ! แรงงานไทยไปแดนโสมอีก 6 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทยไปทำงานนวด ที่มาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคงและปลอดภัย ระยะที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริกรบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ณ กองนิติการ จำนวน 5 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาล่ามภาษาต่างชาติ (วุฒิปริญญาตรี) ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข้ง โดยวิธีเฉาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 314 315 316 317 318 >  Last ›