รายการ ประเภท
จ้างพิมพ์ " Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน " ฉบับรายเดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองวิจัยตลาดแรงงาน - กองวิจัยตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรม - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายไตรมาส จำนวน ๒,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับรายเดือน (ต.ค.๕๘ - มี.ค. ๕๙) จำนวน ๑๘,๐๐๐ ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินนอกงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 3 และ 4 ของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่ออาชีพสำหรับคนพิการ โครงการผลิตสื่ออาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 4 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการไปทำงานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2559 - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 399 400 401 402 403 >  Last ›