ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ "แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น"
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( JFT - BASIC)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่
นัดแรงงาน Job Fair Online
รมว. แรงงาน ประชุม คบต. แก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ช่วงสถานการณ์โควิด ระลอกใหม่
จังหวัดสมุทรทรสงครามขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน www.empui.doe.go.th/auth/index
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563
แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ ไม่ถูกฎหมาย
ครมผ่อนผันกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการทำงานของคนต่าวด้าว 3 สัญชาติ
กรมการจัดหางานปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
 1 2 >