ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในบริเวณสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม RSS

 

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในบริเวณสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม