ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ RSS