tel โทรศัพท์ : 0-3471-4342-3,0-3471-8376 email skm@doe.go.th

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ RSS