ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ให้นายจ้างรีบดำเนินการต่ออายุต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/ RSS