ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน www.empui.doe.go.th/auth/index RSS

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานจัดหางานจึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน

www.empui.doe.go.th/auth/index